Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018, 02:45

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Υ.Ν.Α. Εφαρμογή Π.Δ. 141/2014 – Αρθρο 36 (Αναγνώριση Θαλάσσιας υπηρεσίας) ».ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΘΕΜΑ: « Εφαρμογή Π.Δ. 141/2014 – Αρθρο 36 (Αναγνώριση Θαλάσσιας υπηρεσίας) ».

Σχετ: α) Το αρ. πρωί. 208192/ 02- 12-2014 έγγραφό σας.

β) Το αρ. πρωτ. 3636/ 03/ 2014/ 30 – 10 – 2014 έγγραφό μας.

Σε απάντηση ανωτέρω (α) σχετικού και όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 36 του Π.Δ. 141/2014,

γνωρίζονται τ' ακόλουθα :

1.    Στο άρθρο 36 προβλέπεται ότι; ‘Ι. Η Θαλάσσια υπηρεσία κάθε κλάδου και κατηγορίας ,η οποία πραγματοποιείται από Έλληνες ναυτικούς σε πλοία με ξένη σημαία μη συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, προσμετράται για την απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, εφόσον αναγνωριστεί ως συντάξιμη στο ΝΑ Τ. 2. Προϋπόθεση αποτελεί τα ανωτέρω πλοία να είναι ελληνικής πλοιοκτησίας ή το πλοίο να είναι διαχειριζόμενο από εταιρεία που έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα, δυνάμει του άρθρου 25 του Ν. 27/75 (ΦΕΚ Α' 77), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ”.

2.    Με τις διατάξεις αυτές, καθορίζεται ότι θαλάσσια υπηρεσία που πραγματοποιείται σε πλοία ξένης σημαίας, ήτοι τρίτης χώρας, μή συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, νοείται εκείνη που συμπληρώνεται σε πλοία που δεν φέρουν τη σημαία Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι για τα πλοία αυτά τελούν εν ισχύ οι διατάξεις του Π.Δ. 12/1993.

3.    Ασφαλώς, απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση θαλάσσιας υπηρεσίας διανυόμενης σε πλοία σημαίας τρίτων χωρών, είναι η αναγνώριση αυτής ως συντάξιμης στο ΝΑΤ. Σημειώνεται ότι. η σχετική πλήρωση των προϋποθέσεων, περί της ελληνικής πλοιοκτησίας ή της διαχείρισης του πλοίου από εταιρεία που έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα, δυνάμει του άρθρου 25 του Ν. 27/75, θα εξετάζεται από το ΥΝΑ/ΑΔΣ-ΕΛΑΚΤ/ ΔΕΚΝ Δ'.

4.    Ζητήματα εισφορών και καταβολής αυτών για αναγνώριση της διανυόμενης θαλάσσιας υπηρεσίας ως συντάξιμης, εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας.

 5 Τέλος, σημειώνεται ότι η έκδοση των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, σύμφωνα με το Π.Δ. 141/2014, πραγματοποιείται βάσει των προϋποθέσεων που ορίζονται σε αυτό. Ως εκ τούτου, από την ημερομηνία δημοσίευσης του Π.Δ. 141/2014 τα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας εκδίδονται με τις προϋποθέσεις που αυτό εισάγει, μία εκ των οποίων, αποτελεί η θαλάσσια υπηρεσία, ανεξάρτητα από το πότε αυτές οι προϋποθέσεις πληρώθηκαν.

6.    Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.


Ο Διευθυντής Κλάδου Β'

Υποναύαρχος Λ.Σ. ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΣ Ευ.

 

Portal Team

Συντάκτης: Portal Team

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*


Σχετικές ειδήσεις