Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018, 01:47

Δώρο Πάσχα άνεργων ναυτικών 2015Συγκεκριμένα το Δώρο Πάσχα που χορηγείται στους άνεργους ναυτικούς για το 2015 καθορίζεται ως εξής :
α. Στους έγγαμους ή έγγαμες ή έχοντες οικογενειακά βάρη από παιδιά : 350 (τριακόσια πενήντα ευρώ)
β. Στους άγαμους ή άγαμες : 300 ( τριακόσια ευρώ)
Η χρονική περίοδος πληρωμής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ορίζεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας από 01 /04/2015 έως 24/04/2015.
Η παραπάνω προθεσμία είναι ανατρεπτική και μετά από την πάροδό της δεν μπορεί να καταβληθεί η συγκεκριμένη οικονομική παρορή.
Η πληρωμή στους δικαιούχους θα γίνει από τον Οίκο Ναύτου Πειραιά, για όσους κατοικούν ή βρίσκονται στην Αθήνα και Πειραιά και από τα κατά τόπους Κεντρικά Λιμεναρχεία, Υπολιμεναρχεία και λοιπές Λιμενικές Αρχές, οι οποίες έχουν οριστεί για το σκοπό αυτό, για τους δικαιούχους που κατοικούν ή βρίσκονται στην περιφέρειά τους ή κοντά σε αυτή.
Για να δικαιούνται οι άνεργοι ναυτικοί την έκτακτη οικονομική αυτή ενίσχυση πρέπει:
α) Να έχουν πάνω από (5) πέντε χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία, από την οποία (12) δώδεκα μήνες τουλάχιστον την τελευταία τριετία, αναδρομικά μετρούμενη από 12/03/2015 (δηλαδή από 12/03/2012 έως 12/03/2015) ή να έχει εικοσιτετράμηνη (24) τουλάχιστον συνολική θαλάσσια υπηρεσία κατά την τελευταία πενταετία, αναδρομικά πάλι μετρούμενη από 12/4/2015 (δηλ. από 12/4/2010 έως 12/4/2015).
β) Να έχει μεσολαβήσει από την τελευταία απόλυσή του και μέχρι το ΠΑΣΧΑ 2015(12/04/2015) χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από (18) δεκαοχτώ μήνες, ούτε μικρότερο από (30) τριάντα ημέρες. Δηλαδή ανεργία εντός της περιόδου 12/10/2013 έως 12/3/2015. Ναυτολόγιο έως 30 ημέρες δεν διακόπτει την ανεργία.
γ) Να είναι γραμμένοι στους καταλόγους ανεργίας του ΓΕΝΕ μετά την τελευταία τους απόλυση και να_έχουν κάρτα ανεργίας, φωτοτυπία της οποίας θα καταθέτουν μαζί με τα άλλα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Οι παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά.
Την έκτακτη οικονομική αυτή ενίσχυση δικαιούνται να λάβουν επίσης οι κατωτέρω ειδικές κατηγορίες ανέργων ναυτικών: α) Ναυτικοί που δεν μπορούν να εργαστούν από βεβαιωμένα χρόνια νοσήματα, εφόσον όμως έχουν τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια θαλάσσια υπηρεσία, έστω και αν δεν έχουν ναυτολογηθεί μέσα στην τελευταία τριετία (από 12/3/2015 και πίσω).
Ο χαρακτηρισμός του νοσήματος σαν χρόνιο, καθώς και η αδυναμία του ναυτικού να ναυτολογηθεί, θα διαπιστώνεται με γνωμάτευση από ιατρό Δημόσιου Νοσοκομείου ή Δημόσιας Υγειονομικής Μονάδας, ειδικότητας σχετική με την νόσο. β) Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.Ν.Ε που απολύθηκαν από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μετά τις 12/10/2014 εφόσον έχουν τουλάχιστον δύο (2) χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία. γ) Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο ΓΕΝΕ που επιδοτήθηκαν κατά τις διατάξεις του Π.Δ 228/1998(ΑΊ76), όπως αυτό τροποποιήθηκε από τα ΠΔ 110/2000(ΑΊ04) και 281/2001 (ΑΊ96), για ένα τετράμηνο τουλάχιστον , τέσσερις (4 ) μήνες μετά τις 12/4/2014 και δεν ναυτολογήθηκαν από τότε περισσότερο από ένα (1) μήνα.
Ναυτικοί Χανσενικοί που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Λοιμωδών Νόσων ή παραμένουν στο σπίτι τους επειδή η νόσος του Χάνσεν τους έχει καταστήσει ανίκανους για οποιαδήποτε εργασία
Όλες οι παραπάνω κατηγορίες, αφορούν απογεγραμμένους ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ με ελληνικό φυλλάδιο ή διαβατήριο, η δε υπηρεσία η οποία προσμετρείται, να έχει διανυθεί σε πλοία με Ελληνική σημαία ή σε πλοία με ξένη σημαία, συμβεβλημένα με το ΝΑΤ ή σε πλοία μη συμβεβλημένα, με υπηρεσία όμως κανονικά εξαγορασμένη από το ΝΑΤ(να έχει καταχωρηθεί στο Ν.Φ. ή να έχουν εκδοθεί γραμμάτια είσπραξης ΝΑΤ).
Οι αναφερόμενοι άνεργοι ναυτικοί:
1. Δεν πρέπει να έχουν επιδοθεί σε άλλη βιοποριστική απασχόληση μετά την αναγραφόμενη στο ναυτικό τους φυλλάδιο τελευταία απόλυση ή την αναγραφόμενη στο διαβατήριό τους ημερομηνία εισόδου στη χώρα.
2. Δεν προστατεύονται από το ΙΚΑ ή άλλο Δημόσιο Ασφαλιστικό φορέα.
3. Τα επιδόματα Ανεργίας (ΠΔ 228/1998) και Μητρότητας (ΠΔ 296/85 αρθ. 17 παρ.4) δεν θεωρούνται βοήθημα.
Η συνδρομή όλων των προϋποθέσεων ελέγχεται από το ναυτικό φυλλάδιο ή το διαβατήριο του δικαιούχου.
Ο υπολογισμός των προσόντων και προϋποθέσεων της παρ. 3 της Εγκυκλίου γίνεται από τις εγγραφές που έχουν γίνει στο Ναυτικό Φυλλάδιο του ενδιαφερομένου και από το Μηρανογραφικό σημείωμα της Υπηρεσίας Ν. Μητρώων που θα προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι στην Υπηρεσία ελέγχου και καταβολής.
Υπηρεσία που διανύθηκε σε πλοία με ξένη σημαία που έχουν σύμβαση με το Ν.Α.Τ., θα υπολογίζεται εφόσον έχει καταχωρηθεί στο Ναυτικό Φυλλάδιο από την Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων ή προσκομίζουν γι’ αυτό, πιστοποιητικά απαραίτητα θεωρημένα, από τις κατά τόπους Λιμενικές ή Προξενικές Αρχές.
Υπηρεσία που πραγματοποιήθηκε από 12/4/2014 μέχρι 12/3/2015 σε πλοία με ξένη σημαία που έχουν σύμβαση με το ΝΑΤ, μπορεί να υπολογιστεί, αν ο ναυτικός προσκομίσει βεβαίωση της Πλοιοκτήτριας Εταιρείας.
Διευκρινίζεται ότι , εφόσον ο ναυτικός προσκομίσει βεβαίωση για υπολογισμό της υπηρεσίας του για το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, αλλά στη βεβαίωση αυτή συμπεριλαμβάνεται υπηρεσία μεγαλύτερη και οπωσδήποτε συνεχής, θα υπολογίζεται ολόκληρη.
Υπηρεσία που διανύθηκε σε πλοία με ξένη σημαία, που δεν έρουν σύμβαση με το Ν.Α.Τ, θα υπολογίζεται μόνο εφόσον έρει κανονικά εξαγοραστεί ή με αντίγραφα γραμματίων είσπραξης των εισφορών, που χορηγούνται από το Ν.Α.Τ, θα γίνονται δεκτά από τα αρμόδια συνεργεία επιδότησης για τον υπολογισμό της Υπηρεσίας που αναφέρεται σ’ αυτά.
Υπηρεσία που διανύθηκε σε παροπλισμένα πλοία που δεν τηρούν ναυτολόγιο, δεν προσμετρείται σαν ρρόνος θαλάσσιας υπηρεσίας.
Όσον αφορά τις περιπτώσεις πλοίων στερουμένων ναυτολογίου που κατεβλήθησαν όμως εισφορές με κατάσταση στο Ν.Α.Τ ,για εργαζόμενους στα ανωτέρω πλοία, θα πρέπει να προσκομίζεται θεωρημένη φωτοτυπία της κατάστασης πληρωμής εισφορών από το Ν.Α.Τ. –
Ο χρόνος που ο ναυτικός νοσηλεύθηκε σε Κλινική ή Νοσοκομείο με δαπάνες του ΕΟΠΥΥ ή του πλοιοκτήτη, θεωρείται χρόνος ναυτικής υπηρεσίας, με σχετική βεβαίωση (μόνο για το σκοπό της παρούσας εγκυκλίου)
Οταν ο ναυτικός επιδοτείται από τον Οίκο Ναύτου λόγω έκτακτης ασθένειας ή ατυρήματος, δεν δικαιούται την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσρυσης, διότι παύει να θεωρείται άνεργος.
Για να υπολογιστεί υπηρεσία από Διαβατήριο, θα πρέπει απαραίτητα:
Να είναι απογεγραμμένος ναυτικός, δηλαδή να είναι εφοδιασμένος με Ναυτικό Φυλλάδιο και β. Να είναι σε πλοίο με Ελληνική σημαία ή σε πλοίο που να έχει σύμβαση με το ΝΑΤ. Σε καμία άλλη περίπτωση δεν υπολογίζεται η υπηρεσία από Διαβατήριο. -Παλαιότερη φοίτηση ή άλλη σχετική εκπαίδευση, μπορεί να υπολογισθεί ως χρόνος υπηρεσίας με σχετική βεβαίωση εφόσον έχει πραγματοποιηθεί μέσα στα απαιτούμενα χρονικά όρια του άρθρου 3 και δεν θα προσμετρείται φοίτηση που έπεται της τελευταίας απόλυσης.
Για να πάρει ο άνεργος ναυτικός την έκτακτη οικονομική ενίσχυση, θα πρέπει να έχει απολυθεί μέσα στο χρονικό διάστημα από 12/10/2013 έως 12/3/2015 και να έχει καταχωρηθεί στους καταλόγους ανέργων του Γ.Ε.Ν.Ε. (κάρτα ανεργίας)
Η ανεργία του ναυτικού θα εξακριβωθεί από το Ναυτικό Φυλλάδιο ή από βεβαίωση της εταιρείας, όταν η τελευταία απόλυση έρει γίνει από πλοίο με ξένη σημαία που έρει ή δεν έρει σύμβαση με το Ν.Α.Τ.(Να αναφέρεται απαραιτήτως και η αιτία απόλυσης)
Τελευταία ημέρα απόλυσης του ναυτικού, θεωρείται σύμφωνα με το Νόμο,η ημερομηνία που μέρρι αυτή ο ναυτικός δικαιούται α)είτε μισθού λόγω ασθενείας ή ναυαγίου του πλοίου (άρθρ. 62,66 και 75 του Κ.Ι.Ν.Δ.),β) είτε αποζημίωσης λόγω απώλειας του πλοίου, εκποίησης σε Δημόσιο Πλειστηριασμό, πώλησης, αποβολής της Ελληνικής σημαίας, ανικανότητας του πλοίου για πλόες, παροπλισμού, καταγγελίας της σύμβασης από το ναυτικό για παραβάσεις του Πλοιάρχου, ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας που συνεπάγεται το δικαίωμα του ναυτικού για ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ή ΜΙΣΘΟ. Γι’ αυτό πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά η αιτία της τελευταίας απόλυσης και όταν συντρέχουν οι πιο πάνω λόγοι, να προσκομίζεται βεβαίωση της Πλοιοκτήτριας Εταιρείας, που να αναφέρει το χρονικό διάστημα για το οποίο κατεβλήθη μισθός ή αποζημίωση στον άνεργο ναυτικό
Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης :
1. Το Ναυτικό Φυλλάδιο (Ν.Φ)
2. Αριθμός ΑΜΚΑ
3. Βιβλιάριο Ασθενείας Οίκου Ναύτου του άνεργου ναυτικού.
4. Φωτοτυπία της Κάρτας ανεργίας του Γ.Ε.Ν.Ε
5. Φωτοτυπία της σελίδας των ατομικών στοιχείων του Ν.Φ και της σελίδας με την τελευταία απόλυση.
6. Φωτοτυπίες των σελίδων του Ν.Φ που εμφανίζουν τη θαλάσσια υπηρεσία του η οποία προσμετρείται για την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης εφόσον δεν είναι καταχωρημένη στη μηχανογραφική μερίδα της Υπηρεσίας Ναυτικών Μητρώων.
7. Το Βιβλιάριο Ασθενείας Ο.Ν. (της συζύγου ή των παιδιών ) ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η σημερινή οικογενειακή κατάσταση.
8. Το Διαβατήριο (εφόσον χρησιμοποιήθηκε )
9..Φωτοτυπία από το Ναυτικό Φυλλάδιο της σελίδας που έχουν καταχωρηθεί οι πληρωμές της τακτικής ανεργίας (στην περίπτωση που το επίδομα δεν καταβάλλεται στην Τράπεζα).
10. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ζητηθεί, ανά περίπτωση , από τον αρμόδιο υπάλληλο ΟΝ και ΠΟΝ.
Για τη συμπλήρωση των σχετικών ενδείξεων στο φύλλο ελέγχου προσόντων και της απόδειξης παραλαβής των χρημάτων χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για την αναγραφή :
1. Των στοιχείων ταυτότητος του ναυτικού
2. Των αριθμών ΜΕΘ, ΑΜΗΝΑ και ΜΟΝ
3. Της ημερομηνίας και του τόπου της τελευταίας απόλυσης Ιδιαίτερη επίσης προσοχή απαιτείται για την υπογραφή της απόδειξης παραλαβής χρημάτων. Η απόδειξη πρέπει να υπογράφεται απαραίτητα από τον δικαιούχο, κατά την καταβολή του ποσού. Αν ο δικαιούχος δεν γνωρίζει γράμματα, η απόδειξη θα υπογράφεται από δύο μάρτυρες που παρευρίσκονται κατά την πληρωμή των χρημάτων και τα στοιχεία ταυτότητος των μαρτύρων θα αναγράφονται στην απόδειξη. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρέπει να γίνει προέλεγχος και τελικός έλεγχος των δικαιολογητικών από δύο (2) διαφορετικά πρόσωπα ενυπογράφως και με σφραγίδα (υπηρεσιακούς παράγοντες) Στο Ναυτικό Φυλλάδιο του ενδιαφερόμενου και σε εμφανές σημείο της σελίδας στην οποία έχει καταχωρηθεί η τελευταία απόλυση, πρέπει να καταχωρείται η ημερομηνία και το ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης που έλαβε ο άνεργος ναυτικός για τις γιορτές ΠΑΣΧΑ 2015. Η πιο πάνω καταχώρηση πραγματοποιείται από τον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας και κάτω από την υπογραφή του, θα γράφει το ονοματεπώνυμο ιδιόχειρα ή με την σφραγίδα του.

Portal Team

Συντάκτης: Portal Team

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*


Σχετικές ειδήσεις