Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019, 04:05

ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΛΠ ΤΟΥ Ε/Γ – Ο/Γ «ALKYON» (Πρώην «ΣΚΟΠΕΛΟΣ» Νομικού)

Photo by: Simos Michaloglou


Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 5 /2018

Σύμφωνα με : 1) Τον Ν. 2881/01 (ΦΕΚ 16Α) «Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις» 2) Την Υ.Α. 2123/34/01 του ΥΕΝ (ΦΕΚ 1439Β) «Διαδικασία και όροι… και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διενέργεια του διαγωνισμού, που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 2, του Ν.2881/2001» 3) Τον Ν. 4404/2016 ΦΕΚ Α΄126 «Για την κύρωση …της σύμβασης παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΛΠ Α.Ε. και άλλες διατάξεις», άρθρο 4 παρ. 3. 4) Την αρ. 152/26-2-18 απόφαση Προέδρου Δ.Σ. & Δ/ντος Συμβούλου για τη διενέργεια ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκποίησης του Ε/Γ- Ο/Γ «ALKYON». 5) Την αρ. 3668/30-1-18 έκθεση επίδοσης .

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Την 22/03/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30π.μ. Ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ του Ε/Γ – Ο/Γ «ALKYON”, σημαίας Βολιβίας, που βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο του μόλου ΔΕΗ στο λιμένα Κερατσινίου. Ως τιμή εκκίνησης για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, καθορίζεται το ποσό των € 30.000,00 πλέον ΦΠΑ 24%. Η γνωστοποίηση της σχετικής διακήρυξης γίνεται με μέριμνα της Υπηρεσίας μας, σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας που ορίζονται στο άρθρο 2 της ΥΑ 2123/34/01. Η δαπάνη για την δημοσίευση της διακήρυξης, βαρύνει τον ΟΛΠ ΑΕ που διενεργεί τον διαγωνισμό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν τους όρους του διαγωνισμού από την ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΛΠ : www.olp.gr.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1 ΠΡΟΣΟΝΤΑ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α) ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας και διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στην απομάκρυνση επικίνδυνων και επιβλαβών πλοίων και ναυαγίων, καθώς και ειδικευμένο προσωπικό και μέσα για την εκτέλεση των εργασιών, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 13 της παρούσας, εφόσον ασκούν στην Ελλάδα, εντός της ΕΕ ή χωρών-μελών του ΠΟΕ δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της διακήρυξης. Επίσης δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν και ενώσεις προσώπων ή κοινοπραξίες (εφεξής: συμπράξεις) με κοινή προσφορά, εφόσον κάθε μέλος της σύμπραξης πληροί ξεχωριστά και στο ακέραιο όλες τις προϋποθέσεις που τίθενται στην παρούσα. Η προσφορά της σύμπραξης θα υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους συμμετέχοντες σε αυτήν, είτε από κοινό εκπρόσωπό τους, ειδικά εξουσιοδοτημένο προς τούτο με συμβολαιογραφική πράξη. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε ένα μέλος της σύμπραξης δεσμεύεται από αυτήν και ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι της ΟΛΠ ΑΕ μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο μέλος της σύμπραξης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις αυτής κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη δεσμεύονται από την κοινή προσφορά. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που τούτο κρίνεται αναγκαίο για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης, είναι δυνατόν να απαιτηθεί από την ΟΛΠ ΑΕ η ένωση να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή.

Β) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1.1. Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν στον ΟΛΠ ΑΕ προσφορά στην Ελληνική ή την αγγλική γλώσσα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ. 2 της παρούσας. 1.2. Η προσφορά συνοδεύεται απαραίτητα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά : 1.2.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο πιστοποιητικό έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει καταδικασθεί με τελεσίδικη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Σε περίπτωση νομικών προσώπων, ανάλογα με τη νομική τους μορφή, το πιστοποιητικό οφείλουν να προσκομίσουν: α) ο/οι νόμιμος/-οι εκπρόσωπος/-οι της Εταιρίας, β) οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές ΟΕ και ΕΕ, β) οι διαχειριστές ΕΠΕ, και γ) τα μέλη ΔΣ και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ.

1.2.2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν τελούν ή βρίσκονται στην διαδικασία κηρύξεως πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, συμβιβασμού με τους πιστωτές ή οι εργασίες της επιχείρησής τους έχουν ανασταλεί ή τελούν σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση. Ως προς τους αλλοδαπούς υποψηφίους, σε περίπτωση που η υπόψη χώρα δεν εκδίδει τέτοια έγγραφα ή πιστοποιητικά ή αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, πρέπει να προσκομισθεί αντί του εν λόγω πιστοποιητικού σχετική ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου προσώπου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασης. Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση πρέπει να αντικατασταθεί αυτή από απλή υπεύθυνη δήλωσή τους. 1.2.3. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, ότι έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φορολογικών υποχρεώσεων, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 1.2.4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου. Σε περίπτωση που τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού, να αναφέρονται ο χρόνος και οι λόγοι αποκλεισμού. 1.2.5. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση της παρούσας διακήρυξης την οποία και αποδέχονται ανεπιφύλακτα. 1.2.6. Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς για κάθε μέλος αυτής. Επιπλέον, κατατίθενται: α) Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της ένωσης/κοινοπραξίας, στο οποίο θα πρέπει να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της ένωσης για την συμμετοχή της στον παρόντα διαγωνισμό και την εκπροσώπηση αυτής και των μελών της έναντι του ΟΛΠ ΑΕ. β) Πράξη του αρμοδίου διοικητικού οργάνου κάθε μέλους της ένωσης κλπ. από το οποίο να προκύπτει η χορήγηση της έγκρισής του για την συμμετοχή του μέλους στην ένωση και στον παρόντα διαγωνισμό. Στην περίπτωση συμμετοχής φυσικού προσώπου στην ένωση η ανωτέρω πράξη αντικαθίσταται από Υπεύθυνη Δήλωση με αντίστοιχο περιεχόμενο. 1.3. Πιστοποιητικά συμμετοχής που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή θα συνοδεύονται με επίσημη μετάφραση στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα από κρατική αρχή ή από εξουσιοδοτημένα από την οικεία νομοθεσία άτομα. 1.4. Η μη προσκόμιση με την προσφορά όλων των παραπάνω δικαιολογητικών συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τον διαγωνισμό. Διευκρινήσεις από την ΟΛΠ ΑΕ παρέχονται μόνο γραπτά, εφόσον τούτο ζητηθεί από τους υποψηφίους, ενώ διευκρινήσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 1.5. Οι υποψήφιοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν ή να τροποποιήσουν τις προσφορές τους μετά την κατάθεσή τους. 1.6.

Γ) ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής συνοδεύονται υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους κατ΄ ελάχιστο 5% επί της τιμής εκκίνησης χωρίς ΦΠΑ, ήτοι ποσού χίλια πεντακόσια ευρώ (€ 1.500). Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης συμμετοχής θα είναι 120 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Για την εγγύηση συμμετοχής ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της ΥΑ 2123/34/01. Αντί της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής μπορεί να κατατεθεί ως εγγύηση στην ΟΛΠ ΑΕ το αντίστοιχο χρηματικό ποσό. Αντίγραφο του γραμματίου είσπραξης θα πρέπει να κατατεθεί στον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Σε περίπτωση σύμπραξης, η εγγυητική επιστολή πρέπει να είναι κοινή και να καλύπτει όλα τα μέλη . Οι εγγυητικές επιστολές όλων των συμμετεχόντων (πλην του Αναδόχου) θα επιστραφούν, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, εκτός εκείνης ή εκείνων που έχουν εν τω μεταξύ καταπέσει.

Η εγγυητική επιστολή του διαγωνιζόμενου στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού όπως αναφέρεται στην παράγραφο 7.2 της παρούσας. Εάν ο Διαγωνιζόμενος που θα επιλεγεί, αρνηθεί να υπογράψει την Σύμβαση καταπίπτει η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής του. Στην περίπτωση αυτή ο ΟΛΠ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει τον αμέσως επόμενο κατά σειρά αξιολόγησης διαγωνιζόμενο, στον οποίο και θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και θα υπογραφεί η Σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 2 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2.1. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν προσφορά, μπορούν να την καταθέσουν στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, αφού πρωτοκολληθεί από την Γραμματεία της Δ/νσης Προμηθειών (Ακτή Μιαούλη 10, ΤΚ 18538, Πειραιάς- γραφείο 212), με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η προσφορά θα περιέλθει στον Οργανισμό μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν την ημερομηνία του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι τις 21/03/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00. Με την κατάθεση της προσφοράς οι υποβάλλοντες θα παραλαμβάνουν απόδειξη στην οποία θα αναγράφεται η ημέρα και ώρα κατάθεσης. 2.2. Οι προσφορές μπορούν εναλλακτικά να αποστέλλονται επί αποδείξει στο Γενικό Πρωτόκολλο του Τμήματος Γραμματείας του ΟΛΠ ΑΕ (Ακτή Μιαούλη 10 Τ.Κ. 18538 ΠΕΙΡΑΙΑΣ) με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 2.3. Στις περιπτώσεις που οι προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη αλλά επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 2.4. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού θα παραλάβει από την Διεύθυνση Προμηθειών την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, όλες τις προσφορές. Όσες προσφορές κατατέθηκαν εμπρόθεσμα αποσφραγίζονται την ορισθείσα ώρα. Τις προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα τις παραδίδει στην Δ/νση Προμηθειών για επιστροφή.

ΑΡΘΡΟ 3 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ – ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 3.1. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο φάκελο σφραγισμένο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς οι παρακάτω ενδείξεις: – Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. – Ο πλήρης τίτλος του αρμόδιου Τμήματος που διενεργεί τον διαγωνισμό. – Ο αριθμός της παρούσας διακήρυξης. – Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. – Τα στοιχεία του Συμμετέχοντος. Μέσα στον ενιαίο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται τρεις (3) επιμέρους ανεξάρτητοι σφραγισμένοι φάκελοι σε ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και τρεις (3) επιμέρους ανεξάρτητοι σφραγισμένοι φάκελοι ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ τους (δηλαδή συνολικά 3+3 φάκελοι), ως εξής:

1oς ΦΑΚΕΛΟΣ : Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, του άρθρου 1 της παρούσης, τοποθετούνται, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον ενιαίο φάκελο της προσφοράς, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και σε ανεξάρτητο φάκελο τα αντίγραφά τους με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ».

2oς ΦΑΚΕΛΟΣ : Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον ενιαίο φάκελο της προσφοράς, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και σε ανεξάρτητο φάκελο αντίγραφο των τεχνικών στοιχείων με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ»

3oς ΦΑΚΕΛΟΣ : Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον ενιαίο φάκελο της προσφοράς, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και σε ανεξάρτητο φάκελο αντίγραφο των τεχνικών στοιχείων με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ». Οι φάκελοι δικαιολογητικών τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 3.2. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 3.3. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σ’ αυτόν, συντάσσονται είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα. Επιτρέπεται η υποβολή μόνο των φυλλαδίων των τεχνικών στοιχείων (PROSPECTUS) της προσφοράς στην Αγγλική Γλώσσα. 3.4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Προσφορά που δεν πληροί τους όρους της παρούσας ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ. 3.6. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού καθώς και για το χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με ενενήντα (90) ημέρες.

ΑΡΘΡΟ 4 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής σ’ αυτόν έως και την κατακυρωτική απόφαση, υποβάλλεται στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού όργανο, εγγράφως, σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΥΑ 2123/34/01.

ΑΡΘΡΟ 5 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 5.1. Η επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην πρόσκληση (ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού). Προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Δ/νση Προμηθειών για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. 5.2. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται με την διαδικασία που καθορίζουν τα άρθρα 5 & 7 της ΥΑ 2123/34/2001. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.

ΑΡΘΡΟ 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 6.1. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στην απομάκρυνση επικίνδυνων – επιβλαβών πλοίων, καθώς και ειδικευμένο προσωπικό και μέσα, για την εκτέλεση του συνόλου των εργασιών. Για το σκοπό αυτό οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να υποβάλλουν κάθε απαραίτητο στοιχείο και δικαιολογητικό που κατά την κρίση τους αποδεικνύει τις απαιτήσεις του παρόντος, ώστε η επιτροπή του διαγωνισμού να μπορεί να προβεί στην αξιολόγηση της προσφοράς τους. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με βάση τα κατωτέρω κριτήρια:  Συμφωνία τεχνικών στοιχείων προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 13 – β της παρούσας.  Την υψηλότερη προσφερόμενη τιμή από την ορισθείσα τιμή εκκίνησης του πλειοδοτικού διαγωνισμού.  Χρόνος εκτέλεσης των εργασιών με την έννοια ότι επί ίσου πλειοδοτικού τιμήματος, θα προτιμηθεί αυτός που δίνει μικρότερο χρόνο εκτέλεσης.

6.2. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της αρμοδίας επιτροπής του διαγωνισμού. 6.3. Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο με γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει ό,τι προβλέπει το άρθρο 9 της ΥΑ 2123/34/2001. Ρητά τονίζεται ότι η ΟΛΠ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης του διαγωνισμού, χωρίς από την απόφαση αυτή να θεμελιώνεται ουδεμία αξίωση των συμμετεχόντων έναντι της Εταιρίας. Την τελική απόφαση λαμβάνει το αρμόδιο όργανο Διοίκησης της ΟΛΠ ΑΕ. 6.4. ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Οι συμμετέχοντες που έγιναν δεκτοί στο Διαγωνισμό, δύνανται άμεσα, μετά την ανακοίνωση των στοιχείων των οικονομικών προσφορών, να αντιπροσφέρουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ. 2 της ΥΑ 2123/34/01. Κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα να αντιπροσφέρει τρεις φορές. Οι αντιπροσφορές είναι έγγραφες, δίδονται ταυτόχρονα από όλους τους Αντιπροσφέροντες, καταχωρούνται σε πρακτικό και υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής και τους Συμμετέχοντες. 6.5. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Για την προσφερόμενη τιμή και τις κρατήσεις, εφαρμογή έχει το άρθρο 8 της ΥΑ 2123/34/01.

ΑΡΘΡΟ 7 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΑΝΑΘΕΣΗ – ΣΥΜΒΑΣΗ 7.1. Στον διαγωνιζόμενο στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με το άρθρο 11 της ΥΑ 2123/34/2001. 7.2. Ο πλειοδότης στον οποίο έγινε αναγγελία κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού είναι υποχρεωμένος:  Προ και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κατακύρωση ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, 10% του συνολικού ποσού προσφοράς συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ . Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα είναι αορίστου ισχύος. Αντί της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί ως εγγύηση στην εταιρεία ΟΛΠ ΑΕ το αντίστοιχο χρηματικό ποσό και αντίγραφο του γραμματίου είσπραξης να κατατεθεί με την υπογραφή της σύμβασης. Με την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Η παραπάνω εγγυοδοσία επιστρέφεται μετά την ορθή εκτέλεση της σύμβασης και της έκδοσης σχετικής βεβαίωσης από την ΟΛΠ ΑΕ.  Να καταβάλει εντός δέκα (10) ημερών από την κατακύρωση το σχετικό τίμημα της προσφοράς του.  Να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης. 7.3. Εάν ο Ανάδοχος δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της ΟΛΠ ΑΕ, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής. 7.4. Εντός 10 ημερών από την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης καταρτίζεται από την Υπηρεσία η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα. 7.5. Η σύμβαση αναφέρεται σε όλα τα στοιχεία και έγγραφα του διαγωνισμού. 7.6. To κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 7.7. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν : 7.7.1. Ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες που προβλέπονται από τη σύμβαση. 7.7.2. Παραλήφθηκαν οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) οι εργασίες. 7.7.3. Επεστράφη η εγγυητική καλής εκτέλεσης, αφού προηγούμενα επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. ΑΡΘΡΟ 8 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Για τις εγγυήσεις που απαιτούνται ισχύουν τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1.6 και 7.2 της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 9 ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 9.1. Για την διαδικασία κηρύξεως Αναδόχου εκπτώτου και για τις επιβαλλόμενες κυρώσεις εφαρμογή έχει το άρθρο 12 της ΥΑ 2123/34/2001.

ΑΡΘΡΟ 10 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 10.1. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας εφαρμογή έχει το άρθρο 13 της ΥΑ 2123/34/2001. 10.2. Η επίλυση τυχόν διαφορών από τη διακήρυξη και τη σύμβαση, υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων του Πειραιά.

ΑΡΘΡΟ 11 ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 11.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει τις εργασίες απομάκρυνσης του πλοίου μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας από το ΚΛΠ. Σε περίπτωση παράβασης αυτού του όρου, ανεξαρτήτως των άλλων κυρώσεων, θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα σε βάρος του Αναδόχου ύψους 1.000 ευρώ, για κάθε ημέρα καθυστέρησης. 11.2 Παράταση της ανωτέρω προθεσμίας μπορεί να εγκριθεί κατά την απόλυτη κρίση του ΟΛΠ για λόγους αντικειμενικούς που καθιστούν αδύνατη την τήρησή της και δεν μπορούν να αναχθούν σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 11.3 Για τις συνέπειες και κυρώσεις εκπρόθεσμης εκτέλεσης των εργασιών απομάκρυνσης του πλοίου καθώς και για την πιθανή παράταση του συμβατικού χρόνου, εφαρμογή έχει το άρθρο 12 σε συνδυασμό με το άρθρο 13 της ΥΑ 2123/34/2001.

ΑΡΘΡΟ 12 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 12.1. Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική αστική, διοικητική και ποινική ευθύνη απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου του ΟΛΠ ΑΕ και του προσωπικού για οποιαδήποτε ζημία ή απαιτήσεις, οι οποίες θα προέλθουν από δικές του, ή των προστηθέντων του, ενέργειες ή παραλείψεις οφειλόμενες σε δόλο ή αμέλεια, κατά την εκτέλεση των εργασιών ή και εξ αφορμής αυτών. 12.2. Ο ΟΛΠ ΑΕ δικαιούται να παρακολουθεί την πρόοδο των εργασιών που έχουν ανατεθεί στον Ανάδοχο και θα ορίσει προς τούτο τριμελή επιτροπή υπαλλήλων του ΟΛΠ ΑΕ. 12.3. Ο Ανάδοχος, εγγυάται υποβάλλοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση, ότι διαθέτει αυτός, ή το τρίτο πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, τις απαιτούμενες γνώσεις και υποδομή για την εκτέλεση του έργου και ότι θα τηρήσει τις κείμενες διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και αυτές για την υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού, καθώς επίσης και τις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας της ναυσιπλοϊας και του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος έναντι της ΟΛΠ ΑΕ για πλημμελή εκτέλεση ή τυχόν μη εκτέλεση-ολοκλήρωση του έργου εντός της προβλεπόμενης κατά τα ανωτέρω προθεσμίας. 12.4. Η ΟΛΠ ΑΕ δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ. 12.5. Στις περιπτώσεις των άνω 12.1 και 12.3 και ανεξάρτητα της τυχόν αστικής διοικητικής ή ποινικής ευθύνης του φυσικού ή νομικού προσώπου, καταπίπτει υπέρ του ΟΛΠ ΑΕ με απόφαση του αρμοδίου οργάνου Διοίκησης του ΟΛΠ ως ποινική ρήτρα, το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που προβλέπεται.

12.6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Πριν από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει ασφάλιση P&I, για ποσό τουλάχιστον 500.000.000 USD η οποία θα περιλαμβάνει ευρεία επέκταση ασφαλιστικής κάλυψης ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για “Ευθύνες Στελεχών and Salvors Liability”, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, ευθύνες απομάκρυνσης ναυαγίων, ευθύνες ρύπανσης , ευθύνες σύγκρουσης πλοίων, ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων συμπεριλαμβανομένου του ΟΛΠ.

ΑΡΘΡΟ 13 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο της παρούσας είναι η επιλογή φυσικού ή νομικού προσώπου, που διαθέτει την αποδεδειγμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στην απομάκρυνση επικινδύνων πλοίων ή ναυαγίων, για την εκτέλεση του συνόλου των εργασιών που απαιτούνται για την απομάκρυνση του κάτωθι πλοίου που βρίσκεται στη λιμενική περιοχή αρμοδιότητας του ΟΛΠ Α.Ε.

ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ : Ε/Γ – Ο/Γ «ALKYON »
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ : ΜΟΛΟΣ ΔΕΗ (ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ)
ΣΗΜΑΙΑΣ: ΒΟΛΙΒΙΑΣ

Το Ε/Γ – Ο/Γ «ALKYON» έχει τα κάτωθι γενικά χαρακτηριστικά:

ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ: «ALKYON»

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΝΟΜΑ: “MAMBRO”, “SKOPELOS”, “GOTLANDIA”

ΛΙΜΕΝΑΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ: LA PAZ

ΣΗΜΑΙΑ: ΒΟΛΙΒΙΑΣ

IMO: 6510253

ΝΑΥΠΗΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: Langesunds Mekaniske Verksted A/SNorway

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 1965

ΤΥΠΟΣ ΠΛΟΙΟΥ: ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ-ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΟ

ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑΣ:  ΆΓΝΩΣΤΟΣ

ΥΛΙΚΟ ΣΚΑΦΟΥΣ: ΧΑΛΥΒΑΣ

ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (LOA): 71,00m

ΠΛΑΤΟΣ: 14,58m

ΚΟΙΛΟ: 9,81 m

ΒΥΘΙΣΜΑ (Τ): 3,83 m

BAΡΟΣ ΑΦΟΡΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ:  1,748 TONS

ΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ:  1,217

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ: 2

ΙΣΧΥΣ ΜΗΧΑΝΩΝ:  4600 BHP

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Motoren Werke Mannheim AG-Germany

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ: MWM TBRHS 345AU

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΩΝ:   3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ:  800/620

ΒΟΗΘ.ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ: 3Χ DORMAN, 1XMWM

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η/Ζ: Aux.Outputs:3X260 1X220Kw 380V 50Hz AC

Το όλο έργο περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες   Έλεγχος για να διαπιστωθεί η κατάσταση στην οποία βρίσκεται το πλοίο, ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την απομάκρυνσή του.  Απαιτούμενες ενέργειες και εργασίες για την ασφαλή απομάκρυνσή του, σύμφωνα με τους κανονισμούς.  Τελική διάθεση. Επίσης στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται και τα κατωτέρω:  Λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την πρόληψη και τον περιορισμό τυχόν ρυπάνσεων από τις εργασίες απομάκρυνσης καθώς και για την ασφάλεια της ναυσιπλοϊας.  Λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την αποτροπή ατυχημάτων και ζημιών από τις εργασίες απομάκρυνσης.  Καθαρισμός όλης της περιοχής εκτέλεσης των εργασιών από απορρίμματα οποιασδήποτε μορφής που διασκορπιστούν, οπουδήποτε ευρίσκονται αυτά, συλλογή των απορριμμάτων, μεταφορά τους και τελική διάθεση με νόμιμο περιβαλλοντικά τρόπο. Μελέτη : Οι συμμετέχοντες, με την προσφορά τους θα υποβάλλουν πλήρη μελέτη, στην οποία θα αναπτύσσεται αναλυτικά η προτεινόμενη μεθοδολογία εκτέλεσης των εργασιών και η οποία θα αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο αξιολόγησης της προσφοράς, αναφέροντας τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουν και το προσωπικό. Επίσης οι Συμμετέχοντες, με την προσφορά τους, θα δηλώνουν τον χρόνο, τον τρόπο και τον τόπο τελικής διάθεσης του πλοίου. Τέλος, οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους, αν προτίθενται να αναθέσουν μέρος των εργασιών σε υπεργολάβους, να περιγράψουν ακριβώς τις προς ανάθεση εργασίες ή το ποσοστό αυτών και να αναφέρουν τα πλήρη στοιχεία των προσώπων αυτών. Μεταβολές ως προς την υπεργολαβία γίνονται δεκτές μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του ΟΛΠ ΑΕ. Προς αποφυγή αμφιβολιών τονίζεται ότι σε περίπτωση υπεργολαβίας ο Ανάδοχος θα παραμένει υπεύθυνος για την εκτέλεση ολόκληρης της σύμβασης.

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Β.1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Ο Ανάδοχος καθώς και ο τυχόν υπεργολάβος θα πρέπει να διαθέτει κατ΄ ελάχιστον τα κατωτέρω προσόντα: 1. Να προβλέπεται από την ιδιότητα ή το καταστατικό του η εκτέλεση τέτοιων εργασιών και να κατέχει τις απαιτούμενες νόμιμες άδειες. 2. Να διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία για την εκτέλεση του συνόλου των εργασιών, όπως αυτές προαναφέρθηκαν στο αντικείμενο του παρόντος άρθρου. 3. Να διαθέτει κατάλληλη οργάνωση, την απαραίτητη τεχνική υποδομή και το απαιτούμενο ειδικευμένο προσωπικό.

Β.2. ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τον απαιτούμενο κατ΄ ελάχιστο ειδικευμένο εξοπλισμό, είτε ιδιόκτητο (να δοθούν αναλυτικά αποδεικτικά στοιχεία), είτε εξασφαλισμένο με συμφωνητικά (επίσημα ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα των οποίων θα επισυναφθούν στην τεχνική προσφορά) και ο οποίος θα ανταποκρίνεται στην μελέτη που θα καταθέσουν για την απομάκρυνση του ανωτέρω πλοίου .

Β.3. ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν -είτε με συμφωνία με άλλους είτε δικό τους- ειδικευμένο προσωπικό, που θα δηλώσουν (με υπεύθυνη δήλωση) με την προσφορά τους και θα είναι σύμφωνο με το απαιτούμενο που θα προδιαγράφεται στη μελέτη για την εκτέλεση των εργασιών ανέλκυσης ή απομάκρυνσης. Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Οποιεσδήποτε άδειες απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών αυτών, όπως, άδειες καταδυτικών τεχνικών εργασιών, άδειες ρυμούλκησης, gas freeing, μυοκτονίας, πιστοποιητικά μη οφειλής στο ΝΑΤ, Δ.Ο.Υ πλοίων, Ν.Ε, Τ/Κ, που αφορούν τα προς ανέλκυση και διάθεση σκάφη κ.λ.π., πριν την έναρξη εργασιών, κ.λ.π., από λιμενικές ή άλλες αρχές, εφόσον απαιτούνται, θα εκδοθούν με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος έχει αποκλειστική αστική, ποινική και διοικητική ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά, από οποιαδήποτε αιτία και τυχόν χερσαία, θαλάσσια ή ατμοσφαιρική ρύπανση και υποχρεούται να ασφαλίσει το υπό εκτέλεση έργο ώστε να καλύπτει όλους τους κινδύνους και τυχόν ρύπανση σύμφωνα με το άρθρο 12.6 παρ. 1 και παρ. 2 της παρούσης. Ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη του άρθρου 12.6. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος αναλαμβάνει κάθε τυχόν ευθύνη η οποία θα προκύψει σε βάρος του ΟΛΠ ΑΕ κατά την απομάκρυνση του πλοίου. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 άρθρο 8, με την οποία θα δεσμεύεται ότι διαθέτει όλα τα προβλεπόμενα από τον νόμο και τις οικείες διατάξεις μέσα για την προστασία των εργαζομένων.

Δ. ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ Το αρχικό τίμημα θα καθορίζεται από την κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία και θα υποβληθεί με την προσφορά της. Η οικονομική προσφορά θα καθορίζει επί ποινή απαραδέκτου το τίμημα σε Ευρώ (αριθμητικώς και ολογράφως), τον αναλογούντα ΦΠΑ και το συνολικό τίμημα. Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα ακολουθήσει η διαδικασία των αντιπροσφορών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6.4.

ΑΡΘΡΟ 14 ΕΛΕΓΧΟΙ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 14.1. Για την παρακολούθηση των εργασιών, τον έλεγχο εκτέλεσης της σύμβασης και την πιστοποίηση της απομάκρυνσης του πλοίου θα ορισθεί σχετική τριμελής επιτροπή υπαλλήλων του ΟΛΠ ΑΕ. 14.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει αμελλητί σε εύλογη προθεσμία που θα του ορισθεί και με έξοδά του κάθε τι που θα διαπιστωθεί από την επιτροπή μη σύμφωνο με τους όρους της σύμβασης και τις διατάξεις του Νόμου. 14.3. Η προαναφερόμενη επιτροπή μετά την ολοκλήρωση της απομάκρυνσης του πλοίου θα συντάξει σχετικό πρωτόκολλο, με το οποίο θα πιστοποιείται η απομάκρυνσή του, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και σύμβασης

ΑΡΘΡΟ 15 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Για τυχόν απόρριψη εργασιών ή επανεκτέλεσή τους ή τυχόν προβλεπόμενες κυρώσεις, εφαρμογή έχει η ΥΑ 2123/34/2001.

ΑΡΘΡΟ 16 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ

Η καταβολή του τιμήματος από τον Ανάδοχο θα γίνει εφάπαξ και εντός δέκα (10) ημερών από την αναγγελία κατακύρωσης, στο Κεντρικό Ταμείο του ΟΛΠ ΑΕ. Μετά την εκτέλεση της σύμβασης και κατόπιν σχετικών αποφάσεων του αρμόδιου οργάνου Διοίκησης του ΟΛΠ ΑΕ θα επιστραφεί στον Ανάδοχο η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

Πειραιάς …………………

ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΜΕΛΟΣ Δ.Σ./Ο.Λ.Π.

ΛΙΑΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Simos Michaloglou

Συντάκτης: Simos Michaloglou

Administrator

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*


Σχετικές ειδήσεις