Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018, 07:36

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση των Ελλήνων ναυτικών στον ελληνικό στόλοΗ Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσµατα της απογραφής πλοίων1, και πληρωµάτων της 20ης Σεπτεµβρίου 2014. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, επί συνόλου 1.387 πλοίων, 100 ΚΟΧ και άνω, που περιλαµβάνονταν στο µητρώο του Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου (ΝΑΤ)2, απογράφηκαν 1.273 πλοία, εκ των οποίων 1.186 ήταν ελληνικά και 87 ελληνόκτητα υπό ξένη σηµαία συµβεβληµένα µε το ΝΑΤ. Από τα 1.186 ελληνικά πλοία 1.078 ήταν εν ενεργεία, 108 σε αργία ή παροπλισµό και 114 δεν απογράφηκαν για διάφορους λόγους, όπως πώληση, διάλυση, αλλαγή σηµαίας κλπ. Από τα 87 ελληνόκτητα πλοία, συµβεβληµένα µε το ΝΑΤ, τα 74 ήταν εν ενεργεία και 13 σε αργία ή παροπλισµό (Πίνακας 1). Στα πλοία που απογράφηκαν απασχολούνταν την ηµέρα της απογραφής 22.925 Έλληνες και ξένοι ναυτικοί, ενώ κατά την προηγούµενη απογραφή της 20ης Σεπτεµβρίου 2012, απασχολούνταν 22.880, δηλαδή ο αριθµός των απασχολούµενων ναυτικών παρουσίασε αύξηση κατά 0,2% (Πίνακας 2). Αναλυτικότερα, στα ελληνικά πλοία που απογράφηκαν απασχολούνταν 21.315 ναυτικοί, από τους οποίους το 55,4% ήταν Έλληνες και το 44,6% ξένης εθνικότητας. Στα ελληνόκτητα πλοία µε ξένη σηµαία συµβεβληµένα µε το ΝΑΤ απασχολούνταν 1.610 ναυτικοί, εκ των οποίων το 53,5% ήταν Έλληνες και το 46,5% ξένης εθνικότητας (Πίνακας 1).  Από τη σύγκριση των στοιχείων της απογραφής του έτους 2014 µε τα αντίστοιχα στοιχεία της απογραφής του έτους 2012, παρατηρείται ότι το σύνολο των Ελλήνων και ξένων ναυτικών στα ελληνικά πλοία που απογράφηκαν µειώθηκε κατά 1,2%, ενώ στα ελληνόκτητα πλοία µε ξένη σηµαία, συµβεβληµένα µε το ΝΑΤ το σύνολο των Ελλήνων και ξένων ναυτικών αυξήθηκε κατά 24,0%. Παρατηρείται µείωση, κατά 3,3%  των Ελλήνων ναυτικών που υπηρετούσαν σε ελληνικά πλοία και αύξηση, κατά 5,5%, αυτών που υπηρετούσαν σε ελληνόκτητα πλοία. Αντίστοιχα, παρατηρείται αύξηση, κατά 1,5%,  των ξένων ναυτικών που υπηρετούσαν σε ελληνικά πλοία και αύξηση, κατά 55,5%, αυτών που υπηρετούσαν σε ελληνόκτητα πλοία µε ξένη σηµαία συµβεβληµένα µε το ΝΑΤ (Πίνακας 2, Γράφηµα 1). Η κατανοµή του ναυτεργατικού δυναµικού µεταξύ των κατηγοριών των πλοίων δείχνει ότι 6.470 ναυτικοί (28,2%) υπηρετούσαν σε φορτηγά, 10.078 (44,0%) σε δεξαµενόπλοια, 5.813 (25,4%) σε επιβατηγά και τουριστικά και 564 (2,5%) σε λοιπά πλοία (Πίνακας 1). Από τα στοιχεία της απογραφής, παρατηρείται ότι, από το σύνολο των 21.315 Ελλήνων και ξένων ναυτικών που υπηρετούσαν σε ελληνικά πλοία, το ανώτερο προσωπικό αποτελούσε το 32,5% (6.933 άτοµα), το κατώτερο προσωπικό το 59,9% (12.769 άτοµα), οι δόκιµοι και το υγειονοµικό προσωπικό το 7,4% (1.585 άτοµα) και 28 άτοµα (0,1%) δεν είχε ναυτική ειδικότητα. Αντίστοιχα, από το σύνολο των 1.610 Ελλήνων και ξένων ναυτικών, στα συµβεβληµένα µε το ΝΑΤ ελληνόκτητα πλοία, το ανώτερο προσωπικό αποτελούσε το 32,2% (519 ναυτικοί), το κατώτερο προσωπικό το 57,8% (931 ναυτικοί), οι δόκιµοι και το υγειονοµικό προσωπικό το 5,9% (95 ναυτικοί) και χωρίς ναυτική ειδικότητα ήταν το 4,0% (65 ναυτικοί), (Πίνακας 3, Γράφηµα 2).  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την απογραφή πλοίων και πληρωµάτων µπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ.  
1 100 ΚΟΧ και άνω 2 Το Μητρώο Πλοίων του ΝΑΤ απετέλεσε το πλαίσιο της απογραφής της 20ης Σεπτεµβρίου 2014.

 
 

 

 

 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ    


Απογραφή πλοίων και πληρωµάτων     
Η απογραφή πλοίων και πληρωµάτων (ναυτεργατικού δυναµικού), διενεργείται κάθε 2 έτη, την 20η Σεπτεµβρίου. Σκοπός της απογραφής είναι η µέτρηση του ναυτεργατικού δυναµικού του ελληνικού εµπορικού στόλου, η συγκέντρωση στοιχείων που αναφέρονται σε χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του, καθώς και η ενηµέρωση του Στατιστικού Μητρώου των Πλοίων. 

 

 Νοµικό πλαίσιο     
Η Απογραφή πλοίων και πληρωµάτων 2014 διενεργήθηκε σύµφωνα µε την κοινή απόφαση 8871/Γ4-663/17-7-2014 (ΦΕΚ 2113 Β΄/01-082014) του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ και του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου.  

 

Περίοδος αναφοράς   
Τα αποτελέσµατα της απογραφής αναφέρονται στην 20η Σεπτεµβρίου.   

 

Κάλυψη      
Στην απογραφή περιλαµβάνονται
:α) όλα τα εµπορικά πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, ανεξάρτητα αν είναι εν ενεργεία ή αργούντα και β) όλοι οι ναυτικοί που υπηρετούσαν την ηµέρα της απογραφής στα πλοία αυτά, ακόµα και αν ορισµένοι από αυτούς έχουν στο µεταξύ απολυθεί. Αντίθετα, δεν απογράφονται όσοι ναυτολογήθηκαν στα πλοία αυτά µετά την ηµεροµηνία απογραφής.  

 

Ορισµοί                         
 Εµπορικό πλοίο: Είναι κάθε σκάφος καθαρής χωρητικότητας, τουλάχιστον δέκα κόρων, προορισµένο να κινείται αυτοδύναµα στη θάλασσα και να ενεργεί τη µεταφορά προσώπων ή πραγµάτων, την αλιεία, τη ρυµούλκηση και κάθε άλλη ναυτιλιακή εργασία. Ελληνικός εµπορικός στόλος: Είναι το σύνολο των εµπορικών πλοίων που είναι νηολογηµένα στην Ελλάδα και ανήκουν σε πρόσωπα φυσικά ή νοµικά που κατοικούν στην ελληνική επικράτεια. Η ελληνική σηµαία που φέρουν τα ανωτέρω πλοία δείχνει ότι όλοι οι οικονοµικοί και εµπορικοί κανόνες µε τους οποίους διεξάγονται οι θαλάσσιες δραστηριότητές τους, όπως, επιδοτήσεις ναυπηγήσεων, περιορισµοί φόρτωσης, αποθεµατοποιήσεις αποσβέσεων και άλλες φορολογικές διατάξεις, καθορίζονται από τις αρµόδιες ελληνικές αρχές. 

Ολική χωρητικότητα σε κόρους (ΚΟΧ):

Είναι µονάδα µέτρησης του συνολικού όγκου σε κυβικά πόδια των χώρων φόρτωσης στο εσωτερικό του κύτους και στη γέφυρα, που είναι διαθέσιµοι για τη µεταφορά εµπορευµάτων, τροφίµων, επιβατών και του πληρώµατος. Ο κόρος είναι ίσος µε 2,83 κυβικά µέτρα ή 100 αγγλικά κυβικά πόδια.

Ανώτερο προσωπικό:

(πλοίαρχοι Α΄, Β΄, Γ΄, ύπαρχοι, µηχανικοί Α΄, Β΄, Γ΄, ραδιοτηλεγραφητές Α΄, Β΄, προϊστάµενοι οικονοµικοί, οικονοµικοί Α΄, Β΄ και φροντιστές).

∆όκιµο προσωπικό:

(δόκιµοι πλοίαρχοι, µηχανικοί, οικονοµικοί).

 

Υγειονοµικό Προσωπικό:

( ιατροί, φαρµακοποιοί, νοσοκόµοι, λοιποί).  

 

Κατώτερο προσωπικό:

(βοηθοί φροντιστές, κυβερνήτες Α΄, Β΄, Γ΄, ναύκληροι, αντλιωροί, ναύτες, ναυτόπαιδες, µηχανοδηγοί Α΄, Β΄, λιπαντές, καθαριστές, χειριστές µηχανής, αρχιθαλαµηπόλοι, θαλαµηπόλοι Α΄, Β΄, επίκουροι, αρχιµάγειροι, µάγειροι Α΄, Β΄, Γ΄, βοηθοί µάγειροι, ηλεκτρολόγοι, κυβερνήτες ρυµουλκών, εκπαιδευτές σπουδαστών κατάστρώµατος, µηχανής και λοιπές ειδικότητες).

 

Προσωπικό χωρίς ναυτική ειδικότητα:

Φύλακες παροπλισµένων πλοίων και λοιποί  χωρίς ναυτική ειδικότητα.  

 

Μεθοδολογία
Για τη διενέργεια της απογραφής ως στατιστική µονάδα λαµβάνεται το πλοίο και ως πλαίσιο της απογραφής χρησιµοποιήθηκε το Μητρώο Πλοίων του ΝΑΤ. Τα στοιχεία της απογραφής αφορούν στο σύνολο των εµπορικών πλοίων µε ελληνική σηµαία που είναι συµβεβληµένα µε το ΝΑΤ, καθώς  και των συµβεβληµένων µε το ΝΑΤ ελληνόκτητων πλοίων µε ξένη σηµαία, ολικής χωρητικότητας 100 κόρων και άνω και των πληρωµάτων τους. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιµοποιηθούν και για την ενηµέρωση του Στατιστικού Μητρώου Πλοίων που τηρεί η ΕΛΣΤΑΤ. Τα εµπορικά πλοία στο πλαίσιο της απογραφής διακρίνονται σε: α) φορτηγά β) δεξαµενόπλοια, γ) επιβατηγά – τουριστικά, και δ) λοιπά, δηλαδή ρυµουλκά, ναυαγοσωστικά, αλιευτικά, τοποθετήσεως καλωδίων κλπ. Η συγκέντρωση των στοιχείων  γίνεται µε ειδικό ερωτηµατολόγιο, το οποίο έχει καταρτιστεί από την ΕΛΣΤΑΤ  σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Ναυτικής Εργασίας, καθώς και µε άλλες αρµόδιες ∆ιευθύνσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Με το ερωτηµατολόγιο συλλέγονται τα στοιχεία της πλοιοκτησίας, τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του πλοίου, τα οποία αντλούνται από τα ναυτιλιακά έγγραφα του πλοίου, και τα στοιχεία των µελών του πληρώµατος. Υπόχρεοι για τη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων είναι: α) ο πλοίαρχος του πλοίου, εφόσον αυτό βρίσκεται σε εργασία την ηµέρα της απογραφής, και β) οι Ελληνικές Λιµενικές Αρχές, για τα πλοία που βρίσκονται την ηµέρα της απογραφής σε αργία ή παροπλισµό στην περιοχή της δικαιοδοσίας τους και γ) και οι Προξενικές Αρχές στα λιµάνια στα οποία θα βρεθεί το πλοίο την ηµέρα της απογραφής.

 
 

Portal Team

Συντάκτης: Portal Team

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*


Σχετικές ειδήσεις