Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018, 11:16

ΝΕΛ: Συρρίκνωσε κατά 39,89% τις ζημιές στο εννεάμηνοΣυρρίκνωση ζημιών κατέγραψε στο εννεάμηνο του 2013 η Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου.

 

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, παρόλο που μειώθηκε ο τζίρος του Ομίλου της ΝΕΛ κατά 22,60% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγουμένου έτους ο Όμιλος κατάφερε να περιορίσει τις ζημιές κατά 39,89 %, και να βελτιώσει το EBITDA κατά 67,19 %.

 

Στο πλαίσιο αυτό περιορίστηκαν σημαντικά κονδύλια λειτουργικών εξόδων καθώς και το κόστος των καυσίμων από τον περιορισμό των δρομολογίων.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

I) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ

 

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου της ‘ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ’ κατά το εννεάμηνο 2013 ανήλθε σε ποσό € 41.323.167,91 , έναντι ποσού € 53.395.794,06 την αντίστοιχη περίοδο του 2012, ήτοι παρουσίασε μείωση 22,60% η οποία οφείλεται στην συνεχιζόμενη οικονομική κρίση.

 

Τα μικτά αποτελέσματα του Ομίλου κατά το εννεάμηνο 2013 ανήλθαν σε ζημίες ποσού € 3.966.233,26 έναντι ζημιών ποσού € 10.032.954,44 την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

 

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ζημίες ποσού € 5.665.063,59 έναντι ζημιών ποσού € 15.438.606,41 την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

 

Τα αποτελέσματα του Οµίλου , πριν και μετά από φόρους κατά το εννεάμηνο 2013 ανήλθαν σε ζημίες ποσού € 15.342.809,49 έναντι ζημιών ποσού € 25.525.059,65 το εννεάμηνο του 2012.

 

II) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

 

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας ‘ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ’ κατά το εννεάμηνο 2013 ανήλθε σε ποσό € 24.880.985,09 έναντι ποσού € 42.207.031,73 την αντίστοιχη περίοδο του 2012, ήτοι παρουσίασε μείωση 41,05 % η οποία οφείλεται στην συνεχιζόμενη οικονομική κρίση.

 

Τα μικτά αποτελέσματα κατά το εννεάμηνο 2013 ανήλθαν σε ζημίες ποσού € 782.353,10, έναντι ζημιών ποσού € 7.503.542,88 την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

 

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ζημίες € 1.982.822,65 για το εννεάμηνο 2013, έναντι ζημιών ποσού € 11.672.360,91 για την αντίστοιχη περίοδο της προηγουμένης χρήσης.

 

Τα αποτελέσματα της Εταιρείας πριν και μετά από φόρους κατά το εννεάμηνο 2013 ανήλθαν σε ζημίες ποσού € 10.134.062,36, έναντι ζημιών ποσού € 20.132.203,21 την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΣΘΕΣΜΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

 

Tην τρέχουσα περίοδο που έληξε την 30.09.2013 ο Όμιλος και η Εταιρεία παρουσίασαν τα παρακάτω μεγέθη:

 

Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου της 30.09.2013 ανήλθε σε ποσό € 115.192.608,60 (31.12.2012: € 95.801.224,94), έναντι κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού ποσού € 24.857.113,89 (31.12.2012: € 22.486.862,94). Αντίστοιχα σε επίπεδο Εταιρείας το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ανήλθε σε ποσό € 116.006.383,50 (31.12.2012: € 98.641.931,02), έναντι κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού ποσού € 75.609.326,42 (31.12.2012: € 70.884.270,98). Στις ανωτέρω απαιτήσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται ενδοεταιρικά υπόλοιπα ποσού € 61.706.731,21 και στις υποχρεώσεις ενδοεταιρικά υπόλοιπα ποσού € 34.175.845,61 αντίστοιχα.

 

Το λειτουργικό αποτέλεσμα από την εκμετάλλευση των πλοίων του Ομίλου για την περίοδο 1.1-30.09.2013 ήταν ζημιογόνο κατά ποσό € 3.966.233,26 (αντίστοιχα αρνητικά λειτουργικά αποτελέσματα για την περίοδο 1.1-30.09.2012 ποσού € 10.032.954,44). Σε επίπεδο Εταιρείας τα λειτουργικά αποτελέσματα για την περίοδο 1.1-30.09.2013 ανήλθαν σε ζημιές € 782.353,10 (αντίστοιχα αρνητικά λειτουργικά αποτελέσματα για την περίοδο 1.1-30.09.2012 ποσού € 7.503.542,88).

 

Αρνητικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες για την περίοδο 1.1-30.09.2013 Ομίλου ποσού € 163.481,32 (αντίστοιχες αρνητικές ταμειακές ροές για την περίοδο 1.1-30.09.2012 ποσού € 19.149.034,35). Επιπρόσθετα η Εταιρεία εμφάνισε θετικές ταμειακές ροές για την περίοδο 1.1-30.09.2013 ποσού € 15.101,01 (αρνητικές ταμειακές ροές για την περίοδο 1.1-30.09.2012 ποσού € 18.871.387,10).

 

Ζημίες προ φόρων για την περίοδο 1.1-30.09.2013 του Ομίλου ποσού € 15.342.809,49 (ζημίες για την περίοδο 1.1-30.09.2012 ποσού € 25.525.059,65). Αντίστοιχα, η Εταιρεία εμφάνισε ζημίες προ φόρων για την περίοδο 1.1-30.09.2013 ποσού € 10.134.062,36 (ζημίες για την περίοδο 1.1-30.09.2012 ποσού € 20.132.203,21).

 

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου την 30.09.2013 ήταν αρνητικό € 79.064.574,49 (31.12.2012: αρνητικό € 63.721.765,00). Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας την 30.09.2013 ήταν αρνητικό € 30.773.435,21 (31.12.2012:αρνητικό € 20.639.372,85).

 

Συμφωνία Εξυγίανσης προς επικύρωση.

 

Την 13.9.2012 συνήφθη Συμφωνία Εξυγίανσης, κατά την έννοια του ν. 3588/2007, μεταξύ της ΝΕΛ και των πιστωτών της MILLENNIUM BANK και ANTELOPE SHIPPING INC, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 62,5% των συνόλου των πιστωτών της και το 75% των εμπραγμάτως ασφαλισμένων πιστωτών.

 

Η συμφωνία υπεβλήθη προς έγκριση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Μυτιλήνης την 18.9.2012, οπότε και με προσωρινή διαταγή χορηγήθηκαν τα προβλεπόμενα από το νόμο προληπτικά μέτρα. Η υπόθεση συζητήθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου στις 5 και 9 Οκτωβρίου 2012, οπότε και παρετάθη η άνω προσωρινή διαταγή και επεκτάθηκαν τα προληπτικά μέτρα και στην θυγατρική εταιρεία ΣΙ-ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ N.Ε. Κατά την ακροαματική διαδικασία δηλώθηκε και η προσχώρηση της τράπεζας FB BANK στην Συμφωνία Εξυγίανσης, ανεβάζοντας έτσι τα ποσοστά των συμβαλλομένων πιστωτών σε 75%, επί του συνόλου και στο 99% των εμπραγμάτως ασφαλισμένων.

 

Το περιεχόμενο της συμφωνίας εξυγίανσης προβλέπει συνοπτικά τα εξής:

 

Οι εργαζόμενοι θα λάβουν το σύνολο των δεδουλευμένων τους. Το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι ασφαλιστικοί οργανισμοί θα λάβουν το σύνολο των κατά κεφάλαιο απαιτήσεών τους με μεσοπρόθεσμη αποπληρωμή. Οι τράπεζες Millennium και FBB θα λάβουν περίπου το 20% των απαιτήσεών τους, με μακροχρόνια αποπληρωμή. Οι πιστωτές Millennium και FBB έχουν το δικαίωμα, αντί της οφειλής όπως αυτή περιορίζεται με τη Συμφωνία Εξυγίανσης, να ζητήσουν να τους μεταβιβαστούν πλοία της εταιρείας επί των οποίων ήδη έχουν προτιμώμενες ναυτικές υποθήκες.

 

Σε περίπτωση που ασκηθεί το δικαίωμα αυτό η εταιρεία εκτιμά ότι θα μπορέσει να αντικαταστήσει τα πλοία αυτά με ναυλωμένα πλοία, χωρίς να επηρεαστεί αρνητικά η εκτέλεση των εργασιών της καθώς και το λειτουργικό της κόστος. Οι υπόλοιποι πιστωτές (προμηθευτές κλπ) θα λάβουν το 20% των απαιτήσεών τους σε 48 μηνιαίες δόσεις.

 

Οι τράπεζες και οι λοιποί πιστωτές μπορούν αντί της μειώσεως και ρυθμίσεως των απαιτήσεών τους να ζητήσουν την κεφαλαιοποίηση των συνολικών απαιτήσεών τους με την έκδοση νέων μετοχών και με τιμή διαθέσεως ίση με την ονομαστική αξία της μετοχής. Οι απαιτήσεις των μετόχων της εταιρείας διαγράφονται οριστικά, ενώ επίδικες απαιτήσεις θα ικανοποιηθούν σε ποσοστό 20% και σε 36 μηνιαίες δόσεις από τη λήξη της επιδικίας. Στη συμφωνία προβλέπεται και η πιθανότητα συμμετοχής της ήδη μετόχου ALTANA NAVIGATION LTD σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι το ποσό € 1.000.000€ καθώς και η μεταβίβαση προς αυτήν, στο πλαίσιο του σχεδίου εξυγίανσης, των μετοχών των εταιρειών ANTELOPE SHIPPING INC, ERCOLANA HOLDINGS LTD και ISFI- SQUARE FUND .

 

Η εκτίμηση της Διοίκησης είναι ότι η Συμφωνία Εξυγίανσης συνιστά θετική εξέλιξη που διασφαλίζει την βιωσιμότητα της εταιρείας κατά την περίοδο της έντονης οικονομικής κρίσης που διανύει η Ελλάδα. Με τη συμφωνία εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί μείωση των υποχρεώσεων της εταιρείας κατά ποσό € 132.000.000 περίπου. Το χρηματοοικονομικό κόστος της εταιρείας εκτιμάται ότι θα μειωθεί περίπου κατά ποσό € 4.500.000 ετησίως. Σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο που συνοδεύει την Συμφωνία Εξυγίανσης, προβλέπεται συνέχιση της προσπάθειας της εταιρείας για περιορισμό του λειτουργικού της κόστους, με μείωση των υπό εκμετάλλευση πλοίων και γραμμών, επικέντρωση της στην εκτέλεση των συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας και στη γραμμή Πειραιά – Χίου – Μυτιλήνης και επανασχεδιασμό των διατηρουμένων γραμμών. Από το συνδυασμό των ανωτέρω εκτιμάται ότι κατά τη χρήση 2013 δύναται να επιτευχθεί θετικό EBITDA.

 

Την 17/06/2013 η Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου Α.Ε. ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι η αίτηση εξυγίανσης της που είχε υποβάλει σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 106 επ. Ν.3588/2007 και συζητήθηκε στις 05 Οκτωβρίου 2012 στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Μυτιλήνης, δεν έγινε πρωτόδικα δεκτή με την απόφαση 8/2013.

 

Η εταιρεία την 18.6.2013 κατέθεσε έφεση ενώπιον του Εφετείου Βορείου Αιγαίου κατά της παραπάνω απόφασης, με αίτηση την εξαφάνιση της απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης και την επικύρωση της από 13.9.2012 σύμβασης ρυθμίσεως των χρεών της με τους πιστωτές της. Η συζήτηση της ένδικης έφεσης διεξήχθει την 17.7.2013 στο Εφετείο Βορείου Αιγαίου και αναμένεται η απόφαση. Παράλληλα, το Εφετείο χορήγησε τα προβλεπόμενα από τον νόμο προληπτικά μέτρα μέχρι την έκδοση της απόφασής του.

 

Η Διοίκηση της ΝΕΛ επισημαίνει ότι τα ανωτέρω τελούν υπό την αίρεση της εγκρίσεως τους από το αρμόδιο δικαστήριο και ότι οι εκτιμήσεις για τη μελλοντική πορεία της εταιρείας βασίζονται στα μέχρι σήμερα γνωστά δεδομένα. Ολοκληρωμένη εκτίμηση θα μπορέσει να παράσχει η Διοίκηση της εταιρείας μετά την δημοσίευση της αποφάσεως για τη Συμφωνία Εξυγίανσης, λαμβάνοντας υπ’όψιν τα δεδομένα που τότε θα έχουν διαμορφωθεί. Επισημαίνεται ότι εν όψει της γενικότερης οικονομικής συγκυρίας, των ιδιαιτεροτήτων της ακτοπλοϊκής αγοράς και της αβεβαιότητας ως προς την επικύρωση της Συμφωνίας Εξυγίανσης καμία πρόβλεψη δεν είναι ασφαλής.

 

Παρά ταύτα, το ενδεχόμενο της μη επιτυχούς έκβασης των ανωτέρω ενεργειών της διοίκησης υποδηλώνει την ύπαρξη αβεβαιότητας σχετικά με την δυνατότητα ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας του Ομίλου.

 

 

Πηγή:www.capital.gr

Portal Team

Συντάκτης: Portal Team

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*


Σχετικές ειδήσεις