Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018, 04:47

Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2012 ΝΕΛ LinesΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας ‘ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ’

Εισαγωγή

Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας ‘ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.’ και των θυγατρικών της, της 30ης Σεπτεμβρίου 2012 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο ΔΛΠ 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας.

Εύρος επισκόπησης

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 ‘Επισκόπηση Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας’. Η επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπισθούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου.

Συμπέρασμα

Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34.

Έμφαση Θεμάτων

Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1) Στην Σημείωση 4 που παρατίθεται στις σημειώσεις των συνημμένων Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων, στην οποία γίνεται κυρίως αναφορά στο γεγονός ότι:

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο της μητρικής εταιρείας ‘ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤ ΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.’ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ρευστότητας (κυρίως έλλειψη χρηματοδότησης), συνήψε την 13.9.2012, Συμφωνία Εξυγίανσης, κατά την έννοια του άρθρου 106α του νόμου 3588/2007, με δύο πιστωτές της (κυρίως τραπεζικό ίδρυμα- πιστωτής), οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 62,5% του συνόλου των πιστωτών της και το 75% των εμπραγμάτως ασφαλισμένων πιστωτών. Η συμφωνία υπεβλήθη προς έγκριση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Μυτιλήνης την 18.9.2012, οπότε και με προσωρινή διαταγή χορηγήθηκαν τα προβλεπόμενα από το νόμο προληπτικά μέτρα. Η υπόθεση συζητήθηκε ενώπιον του Πρωτοδικείου στις 5 και 9 Οκτωβρίου 2012, οπότε και παρετάθη η άνω προσωρινή διαταγή και επεκτάθηκαν τα προληπτικά μέτρα και στην θυγατρική εταιρεία ΣΙ-ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ N.Ε. Κατά την διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας δηλώθηκε και η προσχώρηση άλλου τραπεζικού ιδρύματος –πιστωτή στην Συμφωνία Εξυγίανσης, ανεβάζοντας έτσι τα ποσοστά των συμβαλλομένων , στη συμφωνία εξυγίανσης , πιστωτών σε 75%, επί του συνόλου των πιστωτών και στο 99% των εμπραγμάτως ασφαλισμένων πιστωτών.

Το περιεχόμενο της συμφωνίας εξυγίανσης προβλέπει κυρίως ότι οι εργαζόμενοι θα λάβουν το σύνολο των δεδουλευμένων τους, το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι ασφαλιστικοί οργανισμοί θα λάβουν το σύνολο των κατά κεφάλαιο απαιτήσεών τους με μεσοπρόθεσμη αποπληρωμή, τα τραπεζικά ιδρύματα, οι λοιποί πιστωτές και οι επίδικες απαιτήσεις τρίτων κατά της εταιρείας θα λάβουν περίπου το 20% των απαιτήσεών τους με μακροχρόνια αποπληρωμή , και οι απαιτήσεις των μετόχων της εταιρείας διαγράφονται οριστικά. Τα ανωτέρω τελούν υπό την αίρεση της εγκρίσεώς τους από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Μυτιλήνης.

β) Το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων του Ομίλου υπερβαίνει το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού, γ) Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες έχουν καταστεί αρνητικές.

Τα ανωτέρω γεγονότα υποδηλώνουν την ύπαρξη σοβαρής αμφιβολίας ως προς τη δυνατότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της και, κατ’ επέκταση, να ρευστοποιήσει τα περιουσιακά της στοιχεία και να καλύψει τις υποχρεώσεις της μέσα στα πλαίσια των συνήθων εργασιών της.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.

Ενδιάμεσες Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30ης Σεπτεμβρίου 2012
01/01/2012-30/09/2012
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)

2) Τα ίδια κεφάλαια της μητρικής εταιρίας είναι μικρότερα του μισού του μετοχικού της κεφαλαίου και συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920. Στο συμπέρασμα μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά.

Άλλο Θέμα

Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ‘ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.’ για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2011 είχαν ελεγχθεί από άλλο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε γνώμη με έμφαση θεμάτων χωρίς να διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά την 29 Μαρτίου 2012, επί των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσεως. Θέματα έμφασης αποτέλεσαν τα εξής: α) Ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αμφιβολία συνέχισης της δραστηριότητας του Ομίλου, β) Τα ίδια κεφάλαια της μητρικής εταιρείας είναι μικρότερα του μισού του μετοχικού κεφαλαίου, γ) Τα ίδια κεφάλαια των θυγατρικών εταιρειών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση είναι αρνητικά.

Για την Ν.Ε.Λ.

Portal Team

Συντάκτης: Portal Team

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*


Σχετικές ειδήσεις