Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018, 02:06

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟY ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΙΔΟΧ) ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) του Ν. 3142/1955 «Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας» (Α΄43) και ειδικότερα του άρθρου 11 παρ.2, όπως
αυτή συμπληρώθηκε και ισχύει με την παρ.2 του άρθρου 19 του Ν.3709/2008 (Α΄213),και
αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο αυτής με την παρ. 8 του άρθρου 101 του Ν. 4504/2017 (ΦΕΚ
Α΄184)
β) του Β.Δ. της 28 Ιαν./26 Φεβρ. 1958 (αναδημ . 29 Μαρτίου 1958) «Περί εκτελέσεως του
Ν.3142/1955 περί Πλοηγικής Υπηρεσίας» (Α΄61),
γ) του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων
διοίκησης» (Α 28), όπως ισχύει,
δ) της Π.Υ.Σ 33/27-12-2006 «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο δημόσιο Τομέα» (Α΄280), όπως
ισχύει, η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με τις διατάξεις της Π.Υ.Σ 25/20-12-2017 (ΦΕΚ Α΄199)
ε)της αριθ. Μ.8414.6/16/2008/18-11-2008 Απόφασης ΥΕΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠ/ΠΥ,
στ) της αριθ. Μ.8414.6/17/2008/18-11-2008 Απόφασης ΥΕΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠ/ΠΥ,
ζ) του Π.Δ. 70/2015/22-09-2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων ………. Ανασύσταση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
(Α΄114),Τουρισμού»,
η) της Α.Π.: 1000.0/35289/15 (Β΄2582/01-12-15) απόφασης ΥΝΑΝΠ « Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και
δικαιώματος υπογραφής « Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας » « Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό
Γραμματέα Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και σε υπηρεσιακά όργανα του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής», όπως τροποποιήθηκε με την 1000.0/78962/2016
(Β΄3004/2016),
θ) του Π.Δ. 125/2016/05-11-2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α΄210),
ι) της αριθ. 2901.01/7538/16 (τ. υοδδ 45/16) απόφασης « Παύση και Διορισμός Γενικού Γραμματέα
Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων στο Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής»,
ια) το ΠΔ 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α΄26),
2. Την υπ΄ αριθ. 19/2017 (θεμα 1ο) Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πλοηγικής Υπηρεσίας, όπως
εγκρίθηκε, κατά τις σχετικές διατάξεις της παραγράφου 1(η) του προοιμίου της παρούσας από τον
Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων .
3. Την Α/Α. 07/11-01-2018 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης ΓΔΟΥ/ΑΤΟΔΠΥ για την δέσμευση πίστωσης του
προϋπολογισμού εξόδων των προβλεπόμενων ΚΑΕ του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας (ΚΠΥ) για την
πρόσληψη έκτακτου ναυτικού προσωπικού για την κάλυψη εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών των
Πλοηγικών Σταθμών.
4. Την Αρ. Πρωτ. 3140.21/32169/2018/03-05-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ κ.κ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη εκτάκτου ναυτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
(ΙΔΟΧ) -σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 3142/1955 (Α΄43), όπως αυτή
συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 3709/2008 (Α΄213), όπως το πρώτο εδάφιο αυτής
αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 101του Ν. 4504/2017 (ΦΕΚ Α΄184), καθώς και των διατάξεων
της παρ. 2 περ. (θ) του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α’28), όπως ισχύει – για χρονικό διάστημα έως οκτώ
(08) μήνες, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πλοήγησης πλοίων στον Πλοηγικό Σταθμό Θεσσαλονίκης
και συγκεκριμένα των εξής ανά Υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμού ατόμων (βλ.
ΠΙΝΑΚΑ Α΄) με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (γενικά και τυπικά) προσόντα και λοιπά κριτήρια (βλ. ΠΙΝΑΚΕΣ
Β΄ και Γ΄):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΔΡΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ
ΠΛΟΗΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αρχιπλοηγών- πλοηγών 08 μήνες 01
ΠΛΟΗΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κυβερνητών Πλοηγίδων 08 μήνες 02
ΠΛΟΗΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πρυμνοδετών 08 μήνες 03
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οι υποψήφιοι πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
Για όσους έχουν αποκτήσει την Ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση πρέπει να έχει παρέλθει ένα (01)
τουλάχιστον έτος από την απόκτηση της, μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής
αιτήσεων. Εξαίρεση: Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση
των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας
(Ν.2413/96 άρθρο 10) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας ή με αντίστοιχο πιστοποιητικό
του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(Πανεπιστημιούπολη, 54006 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 997571-72-76) το οποίο χορηγείται ύστερα από
σχετική αίτηση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.
2. Να είναι οι άντρες υποψήφιοι στρατολογικά εντάξει.
3. α) Να μην έχουν καταδικαστεί για ειδικά ναυτικά αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 205 έως και
239 του Ν.187/1973 «Περί Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου».
β) Να μην τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή από το ΑΣΝΑ, ή να εκκρεμεί υπόθεση σε αυτό που τους
αφορά.
γ) Να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε βαθμό (1) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης κακουργήματος
σε οποιαδήποτε ποινή, (2) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης των αδικημάτων: ανυποταξίας, λιποταξίας,
προσβολής του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, προσβολής κατά της πολιτειακής εξουσίας
προσβολή κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας,
ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, ανθρωποκτονίας (εκτός της
προερχόμενης από αμέλεια), επαιτείας, αλητείας, καταπίεσης, περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας,
παράνομης αλιείας, κλοπής, υπεξαίρεσης( κοινής και στην Υπηρεσία), εκβίασης, απάτης, πλαστογραφίας,
δωροδοκίας ή δωροληψίας, απιστίας περί την Υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, συκοφαντικής
δυσφήμησης, οποιουδήποτε κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της
γενετήσιας ζωής, (3) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο σε ποινή
φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών.
δ) Να μην διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι για τα παραπάνω αδικήματα.
ε) Να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε
για την στέρηση τους.
στ) Να είναι σωματικά και πνευματικά υγιείς.
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (Αρθρο 11 Παρ. 02 Ν. 3142/1955 (ΦΕΚ Α 43) και
Αρθρο 83 παρ. 5 του Π.Δ. 13/2018 (Α΄ 26)
Απαιτούμενα προσόντα για έκτακτους πλοηγούς.
α) Να είναι κάτοχοι διπλώματος Πλοιάρχου Α΄ Τάξης, που δίνει την δυνατότητα διακυβέρνησης πλοίου
ανεξάρτητα από τους κόρους ολικής χωρητικότητας .
β) Να έχουν γνώση της περιοχής του λιμένα Θεσσαλονίκης, των ευκολιών αυτής και λοιπών τοπικών
συνθηκών.
γ) Οι υποψήφιοι έκτακτοι Αρχιπλοηγοί-Πλοηγοί πρέπει να έχουν ηλικία όχι μεγαλύτερη των 60 ετών.
δ) Να είναι σωματικά και πνευματικά υγιείς.
Απαιτούμενα προσόντα για έκτακτους κυβερνήτες.
α) Να έχουν στην κατοχή τους Ναυτικό Φυλλάδιο σε ισχύ.
β) Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητας (Α.Ν.Ι) σε ισχύ Κυβερνήτη Α΄ή Β΄ή Γ΄ τάξης Ε.Ν ή Ναυκλήρου Ε.Ν ή
Κυβερνήτη ρυμουλκών .
γ) Να μην έχει υπερβεί το 45Ο έτος της ηλικίας του.
δ) Να είναι σωματικά και πνευματικά υγιής.
Απαιτούμενα προσόντα για έκτακτους πρυμνοδέτες.
α) Να έχουν στην κατοχή τους Ναυτικό Φυλλάδιο σε ισχύ.
β) Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητας σε ισχύ Ναύτη ΕΝ.
γ) Να μην έχει υπερβεί το 45Ο έτος της ηλικίας του.
δ) Να είναι σωματικά και πνευματικά υγιής.
ΛΟΙΠΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Από υποψηφίους με τα παραπάνω προσόντα, θα προηγούνται οι άνεργοι. Η ανεργία αποδεικνύεται
με πρόσφατη βεβαίωση του ΓΕΝΕ, η ημερομηνία έκδοσης της οποίας θα είναι εντός του χρονικού
διαστήματος μεταξύ 03-05-2018 έως και 15-05-2018. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης
δήλωσης ή επίδειξης κάρτας ανεργίας.
Η πρόσληψη συνταξιούχων επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που δεν επαρκούν οι λοιποί,
κατά ειδικότητα, υποψήφιοι.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση
2. Δίπλωμα ή Πτυχίο.
3. Πρόσφατη βεβαίωση ΓΕΝΕ όταν αφορά άνεργο ναυτικό. Δεν γίνονται δεκτά Υ.Δ. ή κάρτα ανεργίας.
4. Πιστοποιητικό θαλάσσιας υπηρεσίας από Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων του ΥΝΑΝΠ ή επικυρωμένο
φωτοαντίγραφο Ν.Φ. όπου θα προκύπτει η θαλάσσια υπηρεσία σε πλοία που δραστηριοποιούνται ή
έχουν δραστηριοποιηθεί στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Λιμένα Θεσσαλονίκης.
5. Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 3 της ανακοίνωσης όπου θα δηλώνεται
επιπρόσθετα ότι ο ενδιαφερόμενος είναι γνώστης των των λιμένων δικαιοδοσίας του Πλοηγικού
Σταθμού Θεσσαλονίκης των ευκολιών αυτών και των λοιπών τοπικών συνθηκών.
6. Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή διαβατηρίου
7. Κάρτα υγείας (Ιατρικό Πιστοποιητικό προς ναυτολόγηση) σε ισχύ για τους εν ενεργεία ναυτικούς, για
τους δε συνταξιούχους, γνωμάτευση Δημόσιου Νοσοκομείου με την οποία θα βεβαιώνεται η υγεία και η
αρτιμέλεια του ενδιαφερόμενου.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής , στο Κατάστημα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, στα Λ/Τ και Λ/Φ περιοχής
αρμοδιότητα μας, σε κτίριο του Δήμου Θεσσαλονίκης, στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης, στον Οίκο
Ναύτου Θεσσαλονίκης και ΚΕΠ Θεσσαλονίκης. Επίσης να δημοσιευθεί στις τοπικές εφημερίδες – ΜΜΕ
αδαπάνως δύο (02) φορές τουλάχιστον.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι έχοντες τα παραπάνω προσόντα δύνανται να υποβάλλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά,
αυτοπροσώπως, είτε με νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο, άτομο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από
ώρας 08.00 έως 14.00, ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στο Κεντρικό Λιμεναρχείο
Θεσσαλονίκης / Πλοηγικό Σταθμό Θεσσαλονίκης (Εντός Λιμένος, Τ.Κ.: 54110, Πληροφορίες στο τηλ.:
2313-325899) από τo Παρασκευή 04-05-2018 έως και τη Tρίτη 15-05-2018.
Ο Κεντρικός Λιμενάρχης Θεσσαλονίκης
Πλοίαρχος Λ.Σ. ΚΛΙΑΚΑΣ Νικόλαος

Portal Team

Συντάκτης: Portal Team

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*


Σχετικές ειδήσεις