Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018, 05:27

Τρίτη, Μάιος 8th, 2018

 

Σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου έκτακτου ναυτικού προσωπικού ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ


ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟY ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΙΔΟΧ) ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις α) του Ν. 3142/1955 «Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας» (Α΄43) και ειδικότερα του άρθρου 11 παρ.2, όπως αυτή συμπληρώθηκε και ισχύει με την παρ.2 του άρθρου 19 του Ν.3709/2008 (Α΄213),και αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο αυτής με την παρ. 8 του άρθρου 101 του Ν. 4504/2017 (ΦΕΚ Α΄184) β) του Β.Δ. της 28 Ιαν./26 Φεβρ. 1958 (αναδημ . 29 Μαρτίου 1958) «Περί εκτελέσεως του Ν.3142/1955 περί Πλοηγικής Υπηρεσίας» (Α΄61), γ) του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης»