Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018, 06:39

ATTICA GROUP: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27/4/2015Η Attica AE Συμμετοχών (εφεξής η Εταιρία) ανακοινώνει ότι την 27η Απριλίου 2015 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου μετόχων εκπροσωπούντων 171.450.789 μετοχές, ήτοι ποσοστό 89,46% επί του συνολικού 191.660.320 κοινών ονομαστικών μετοχών.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Ενέκρινε τις Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2014, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Επίσης, η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε ότι η Εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2014 λόγω ζημιών χρήσης.
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 171.450.789, ήτοι ποσοστό 89,46% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 171.337.630 (89,40% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), Κατά 131.159 (0,06% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), Λευκά / Αποχή 0.
2. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2014.
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 171.450.789, ήτοι ποσοστό 89,46% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 171.337.630 (89,40% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), Κατά 131.159 (0,06% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), Λευκά / Αποχή 0.
3. Ανέθεσε τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2015 στην εταιρία ορκωτών ελεγκτών GRANT THORNTON, η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο, Ζεφύρου αρ. 56 και η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της παρ. 5 του άρθρου 13 του π.δ. 226/1992 με Α.Μ.ΣΟΕΛ 127.
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 171.450.789, ήτοι ποσοστό 89,46% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 171.337.630 (89,40% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), Κατά 131.159 (0,06% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), Λευκά / Αποχή 0.
4. Εγκρίθηκαν συμβάσεις και αμοιβές σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920.
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 171.450.789, ήτοι ποσοστό 89,46% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 171.337.630 (89,40% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), Κατά 131.159 (0,06% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), Λευκά / Αποχή 0.
5. Εγκρίθηκε ο συμψηφισμός μέρους του ειδικού αποθεματικού της Εταιρίας για απόσβεση ζημιών εις νέον, ύψους Ευρώ 15.040.749,07, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Κατόπιν τούτου, το εναπομείναν ειδικό αποθεματικό της Εταιρίας το οποίο σχηματίσθηκε με την από 2 Νοεμβρίου 2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ανέρχεται σε Ευρώ 5.387.701,01.
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 171.450.789, ήτοι ποσοστό 89,46% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 171.337.630 (89,40% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), Κατά 131.

Portal Team

Συντάκτης: Portal Team

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*


Σχετικές ειδήσεις