Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018, 02:31

Attica Group: Οικονομικά αποτελέσματα για το 2014ΑΥΞΗΣΗ 56% ΤΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (EBITDA) ΣΤΑ ΕΥΡΩ 42,35 ΕΚΑΤ. ΕΝΑΝΤΙ ΕΥΡΩ 27,15 ΕΚΑΤ. ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013
ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ: ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΕΥΡΩ 4,27 ΕΚΑΤ. ΕΝΑΝΤΙ ΖΗΜΙΩΝ ΕΥΡΩ 10,13 ΕΚΑΤ. ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΤΑ 9,8%, ΤΩΝ Ι.Χ. ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ 6,8% ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ 2,0%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Group, θυγατρικής εταιρίας του Ομίλου Marfin Investment Group (MIG), ανακοινώνει τα ετήσια αποτελέσματα του έτους 2014 τα οποία παρουσιάζουν ενοποιημένες Πωλήσεις Ευρώ 266,66 εκατ. (έναντι Ευρώ 260,16 εκατ. το έτος 2013) και Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) Ευρώ 42,35 εκατ. έναντι αντίστοιχων κερδών Ευρώ 27,15 εκατ. το έτος 2013. Τα Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε Ευρώ 18,37 εκατ. (Κέρδη Ευρώ 2,03 εκατ. το έτος 2013) και τα Κέρδη μετά από φόρους έφθασαν τα Ευρώ 4,27 (Ζημίες Ευρώ 10,13 εκατ. το έτος 2013).
Στα ενοποιημένα αποτελέσματα της Attica Group περιλαμβάνονται έκτακτα κέρδη Ευρώ 4,0 εκατ. από την πώληση του Blue Star Ithaki καθώς και μη επαναλαμβανόμενη ζημία Ευρώ 1,45 εκατ. από τη συναλλαγματική διαφορά που προέκυψε από την πλήρη εξόφληση αγοράς του πλοίου Blue Star Patmos σε Δολάρια Η.Π.Α. Αντίστοιχα τα αποτελέσματα της χρήσης 2013 περιλαμβάνουν κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές Ευρώ 1,65 εκατ.
Μετά από πέντε ζημιογόνες χρήσεις, απόρροια αφενός της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης που έπληξε την Ελληνική οικονομία και αφετέρου της αύξησης

τιμών των καυσίμων, ο Όμιλος, στα πλαίσια πρωτοβουλιών και ενεργειών της διοίκησης της MIG με στόχο την πλήρη αναδιάρθρωση των θυγατρικών του Ομίλου MIG, κατάφερε να αναδιαρθρώσει το μοντέλο λειτουργίας του στο πλαίσιο των προκλήσεων που επικρατούν στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας και να επιστρέψει στην κερδοφορία, διατηρώντας παράλληλα το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που πάντα προσφέρουν τα πλοία Blue Star και Superfast.
Οι παράγοντες που συνέβαλαν καθοριστικά στην επάνοδο στην κερδοφορία είναι η αύξηση του κύκλου εργασιών και η αποτελεσματική μείωση του λειτουργικού κόστους καθώς και των εξόδων διοίκησης και διάθεσης. Στη μείωση του λειτουργικού κόστους συνέβαλε η αποτελεσματική διαχείριση των δρομολογίων των πλοίων που είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση του μεταφορικού έργου ανά δρομολόγιο, καθώς και η υποχώρηση των τιμών των καυσίμων κατά το δ’ τρίμηνο του έτους.
Επισημαίνεται ότι η σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων του Ομίλου επετεύχθη σε ένα αβέβαιο και υφεσιακό οικονομικό περιβάλλον με συνεχώς επιδεινούμενες συνθήκες ρευστότητας, γεγονός που δεν βοηθά την κατανάλωση και πολύ περισσότερο την ανάπτυξη της εγχώριας τουριστικής κίνησης.
Στις 31.12.2014, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανέρχονταν σε Ευρώ 23,94

Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου στη χρήση 2014 ανέρχεται σε Ευρώ 282,16 εκατ. από τα οποία Ευρώ 270,80 εκατ. αφορούν μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις και Ευρώ 11,36 εκατ. βραχυπρόθεσμες. Στη χρήση 2013 ο συνολικός δανεισμός ανέρχονταν στα Ευρώ 289,94 εκατ. και το μεγαλύτερο μέρος του αποτελούσε βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις.
Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν στις 31.12.2014 σε Ευρώ 339,82 εκατ. και αντιστοιχούν σε Ευρώ 1,77 ανά μετοχή της Εταιρίας.
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ
Κατά τη διάρκεια του έτους 2014 η Attica Group δραστηριοποιήθηκε μέσω των θυγατρικών της στην Αδριατική θάλασσα και στην Ελληνική Ακτοπλοΐα με δεκατρία ιδιόκτητα επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία από τα οποία τα τέσσερα δρομολογήθηκαν στην Αδριατική και τα εννέα στην Ελληνική Ακτοπλοΐα. Τον Νοέμβριο 2014 επωλήθη το Blue Star Ithaki και ο Όμιλος δραστηριοποιείται πλέον με δώδεκα πλοία.
Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2014 διακινήθηκαν με τα πλοία του Ομίλου συνολικά 4,13 εκατ. επιβάτες, έναντι 3,76 εκατ. το 2013, 537,65 χιλ. Ι.Χ. οχήματα έναντι 503,42 χιλ. το 2013 και 263,96 χιλ. φορτηγά οχήματα έναντι 258,82 χιλ. αντίστοιχα το 2013.
Στην αγορά της Αδριατικής και ειδικότερα στις γραμμές Πάτρα – Ηγουμενίτσα – Ανκόνα (σε κοινοπραξία με ένα πλοίο της ΑΝΕΚ) και Πάτρα – Ηγουμενίτσα – Μπάρι το μεταφορικό έργο των πλοίων Superfast XI, Superfast XII, Superfast I και Superfast II, με 1,8% λιγότερα δρομολόγια από το έτος 2013, μειώθηκε κατά 0,2% στους επιβάτες, αυξήθηκε κατά 1,7% στα Ι.Χ. οχήματα και μειώθηκε κατά 4,8% στα φορτηγά οχήματα.
Στις γραμμές εσωτερικού Πειραιάς– Κυκλάδες, Πειραιάς – Δωδεκάνησα, Πειραιάς – Ηράκλειο (σε κοινοπραξία με ένα πλοίο της ΑΝΕΚ) και Πειραιάς– Χίος – Μυτιλήνη, το έτος 2014, εκτελώντας συνολικά 7,1% περισσότερα δρομολόγια από το 2013, το μεταφορικό έργο του Ομίλου αυξήθηκε κατά 11,4% στους επιβάτες, κατά 8,2% στα

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ ΕΤΟΥΣ/ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Τον Σεπτέμβριο του 2014 ο Όμιλος ολοκλήρωσε τη συμφωνία με τη δανείστριες τράπεζες για την πλήρη και μακροπρόθεσμη αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού καθώς και τη συμφωνία με επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση της Fortress Investment Group για επένδυση ύψους Ευρώ 75 εκατ., με την έκδοση ομολογιακών δανείων από τον Όμιλο Attica.
Την 1η Νοεμβρίου 2014 ο Όμιλος διεύρυνε τη συνεργασία του με την ΑΝΕΚ Α.Ε. στα πλαίσια της Κοινοπραξίας «ΑΝΕΚ Α.Ε – SUPERFAST ENDEKA (HELLAS) INK & ΣΙΑ» για την εκτέλεση συνδυασμένων δρομολογίων από πλοία των δύο εταιριών στις διεθνείς γραμμές της Αδριατικής καθώς και στις ακτοπλοϊκές γραμμές της Κρήτης.
Τον Νοέμβριο 2014 ολοκληρώθηκε η πώληση του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου Blue Star Ithaki στην κυβέρνηση του Καναδά, έναντι συνολικού τιμήματος Ευρώ 31,2 εκατ. καταβληθέντος τοις μετρητοίς. Το καθαρό κέρδος για τον Όμιλο Ευρώ 4 εκατ. συμπεριλήφθηκε στα αποτελέσματα του 2014. Οι δρομολογιακές υποχρεώσεις του Blue Star Ithaki έχουν ήδη καλυφθεί με μεταδρομολογήσεις άλλων νεώτερων και μεγαλύτερων πλοίων του Ομίλου, οι οποίες ενισχύουν την παρουσία της Attica και αναβαθμίζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε όλες τις γραμμές του Αιγαίου.
Η Διοίκηση επεξεργάζεται σχέδια ενίσχυσης του κύκλου εργασιών με νέους συνδυασμούς δρομολογίων καθώς και την ανάπτυξη νέων γραμμών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Portal Team

Συντάκτης: Portal Team

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*


Σχετικές ειδήσεις